Impresszum

A Vehicle-Experts Restaurationen KFT általános üzletszabályzata

A 911 Aircooled Consulting GmbH ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI gépjárművek, alkatrészeik és felépítményeik helyreállítási, festési, javítási és karbantartási munkáinak elvégzésére, valamint költségbecslések készítésére.

 

I. tábornok

Jelen feltételek aláírásával az ügyfél tudomásul veszi, hogy minden javítási munkát csak az alábbi feltételek mellett végeznek el. Ezeket a feltételeket írásbeli árajánlat esetén minden esetben átadjuk vagy kihirdetjük a megrendelőnek, és az árajánlat elfogadásával elfogadottnak tekintjük. Tájékoztatunk minden megrendelőt, hogy a vonatkozó általános szerződési feltételek mindig megtalálhatók a kivitelező honlapján. A jármű tulajdonosa meghatalmazott képviselőjének az a személy minősül, aki a járművet behozta, a jármű okmányainak bemutatásával azonosítva. A szóbeli, telefonos és e-mailes megrendelések átvétele és továbbítása az ügyfél kockázatára és költségére történik. A javítási megrendelés tartalmazza a gépjárművekkel és szerelvényekkel végzett próbavezetések és próbaüzemek elvégzésének, valamint a munkák speciális műhelyeknek történő alvállalkozásba adásának felhatalmazását. Próbavezetések és átszállások esetén a kivitelezőnek hatósági tesztvezetést vagy átszállási rendszámot kell használnia.

 

 

II. Becslés

A részletes becsléseket mindig kidolgozzák; sem a megrendelés feladása, sem az előkészítés nem kötelez javítási szerződés megkötésére. A becslések ingyenesek. A költségbecslés pontossága csak akkor garantált, ha személyes ellenőrzés megtörtént. A nem garantáltan helyes költségbecslés, illetve az ilyen költségbecslésen alapuló javítási szerződés nem zárja ki az előre nem látható költségnövekedés számítását és a további szükséges munkák elvégzését. Ezekben az esetekben egyeztetés után a költségbecslés akár 20%-kal is túlléphető, kivéve, ha mást kifejezetten írásban állapodtak meg. A költségbecslések csak a létrehozást követő legfeljebb 30 napig érvényesek írásban. A várható javítási költségekre vonatkozó szóbeli információ nem költségbecslés.

 

 

III. számla

Az anyag az átadás napján érvényes listaárakon, csomagolatlanul a kivitelezőtől, a munkadíj a munkáknál kifüggesztett árakon kerül felszámításra. A számlát a megrendelő kérésére tételesen kell elkészíteni az elvégzett munkák, felhasznált anyagok, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és hasonlók szerint. A csereárak számítása feltételezi, hogy a kicserélt egységek megfelelnek a felújított egységek szállítási terjedelmének, nem mutatnak szokatlan sérülést és még feldolgozhatók. A megrendelő által kifejezetten sürgősnek megjelölt megrendelések esetén a szükséges túlóra, valamint az anyagbeszerzés felgyorsítása miatt felmerülő többletköltség felszámítható.

 

 

IV. Fizetés

A kivitelező általában a teljes költség 20-30%-ának előlegét kéri. A fennmaradó összeget előzetes egyeztetés után részletekben kell megfizetni, eltérő megállapodás hiányában. Ha a megrendelő a közbenső vagy záró kifizetést nem teljesíti, a vállalkozó jogosult a jármű további munkáját leállítani, vagy a járművet megtartani a fennmaradó összeg teljes kifizetéséig. Ezen túlmenően a vállalkozó kiveheti a járművet a gyártósorról, és a továbbiakban nem köti semmilyen szállítási határidő. A lemondási költségek és a váltóköltségek a vevőt terhelik. Kizárt a fizetések visszatartása, valamint a megrendelő vállalkozóval szembeni követeléseinek követelésével szembeni beszámítása, kivéve, ha a vállalkozó fizetésképtelen, vagy a viszontkeresetet bíróság állapította meg, vagy azt a vállalkozó elismerte. Az ügyfél a számla kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a számla összegét kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a vállalkozó
9%-os késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

 

V. Szállítás

A vállalkozó köteles betartani a vállalt szállítási határidőt. Ha az eredeti megrendeléshez képest megnő a munkák köre, vagy a részrendelésnél szállítási problémákra kell számítani a járvány miatt, a szállítási határidő ennek megfelelően kitolódik. A Vevőnek a szállítási késedelemből eredő minden egyéb igénye, különösen a kártérítési igény – a javított cikk sérülése kivételével – kizárt, kivéve, ha súlyos gondatlanság vagy szándékosság áll fenn.

 

 

VI. átadás

A helyreállítási, festési, javító- vagy kiszállítási tételt általában a vállalkozó telephelyén adják át.

A Megrendelő átvételi késedelembe esik, ha a restaurálandó, festendő, javítandó vagy kiszállítandó tárgyat a restaurálandó, festendő, javítandó vagy kiszállítást követő egy héten belül nem veszi át, és a költségeket igazolhatóan bejelentették és a felmerült költségeket kifizették. Ha az ügyfél késedelembe esik, az ügyfél egy körültekintő üzletember szorgalmával saját maga vagy más módon az ügyfél költségére és kockázatára tárolhatja vagy tárolhatja a javítóeszközt. Az ebből fakadó napi 5 euró tárolási költség a megrendelőt terheli.

 

VII.Régi részek, tulajdonjog fenntartása és visszatartási jog

A kicserélt régi alkatrészeket megsemmisítjük, hacsak a megrendeléskor másképp nem kérik. Minden leszállított és beszerelt áru a teljes kiegyenlítésig a vállalkozó tulajdonában marad. A Vállalkozót a Megrendelő aktuális és korábbi javítási megrendeléseiből, valamint a vonatkozó anyagszállításokból eredő összes igénye, beleértve az erőfeszítést és az okozott kárt is, visszatartási jog illeti meg a megrendelő érintett javítási cikkén. A javított cikk átadására vonatkozó utasítások csak azzal a feltétellel érvényesek, hogy azokat csak a fent említett igények teljes körű kiegyenlítése után kell végrehajtani. Ez nem érinti az esetlegesen fennálló visszatartási jogot vagy a törvény által további indokolt visszatartást.

 

VIII. Szolgáltatási kör korlátozása (szolgáltatás leírása)

Azon azonnali javítások esetén, amelyeket kifejezetten megrendelésre végeznek, bizonyos körülmények között nagyon korlátozott eltarthatósági idővel kell számolni. A kopó alkatrészek élettartama csak a technika állásának megfelelő. Az ügyfél által biztosított anyagokra nem vonatkozik a garancia.

 

IX. Garancia és kártérítés a javításból

A kivitelező az elvégzett javítási munkákra és a beépített alkatrészekre a bejelentett befejezéstől számított 12 hónapos garanciát vállal. Az új alkatrészekre a beszállítók kedvezőbb garanciái vonatkoznak. A jótállást a bizonyított javítási hibák ésszerű határidőn belüli díjmentes kijavítása biztosítja. Ha a jogorvoslat nem lehetséges vagy aránytalanul magas költségekkel jár, megfelelő pótlást kell fizetni. A vevőnek a jótállás keretein belüli szolgáltatás elvégzéséhez a javítóelemet saját költségére és kockázatára át kell adnia a vállalkozónak a cégében. Ha az átruházás indokolatlan, a vállalkozót értesíteni kell. Utóbbi vagy saját költségére és kockázatára kérheti az átadást, vagy a garanciális munkavégzést egy másik cégnél, amelyhez az ügyfél átruházása indokolt, vagy megfelelő ellenszolgáltatást nyújt. A garanciális igény érvényét veszti, ha
a) a nyilvánvaló hibákat nem jelentik azonnal a szerződés tárgyának átvételekor,
b) a hibával érintett alkatrészeket harmadik személy vagy maga a megrendelő módosította vagy megjavította, kivéve a sürgősségi javítások esetét, vagy ha a vállalkozó nem teljesíti a jótállást. A javítóeszközben keletkezett minden vétkes kárért a vállalkozó felel. Ráadásul csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vállal felelősséget.

 

X. Felelősség a helyreállított tárgy elvesztése vagy sérülése esetén

A restaurált tárgy elvesztéséért vagy sérüléséért a vállalkozó felel. Ez a felelősség a kijavított vagy leszállított cikk értékének javítására és szállítására vagy cseréjére korlátozódik. A vállalkozó csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel a további követelésekért.

 

XI. alvállalkozók

A kivitelező jogosult a megrendelés teljesítéséhez alvállalkozókat igénybe venni. A vállalkozó úgy viseli a felelősséget, mintha maga végezte volna el a munkát.